My Image
My Image

ALGEMENE VOORWAARDEN BV GARDEN PASSION

1.
De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werken en leveringen gedaan door BV Garden Passion, tenzij BV Garden Passion zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord verklaard heeft. Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn voor Garden Passion niet bindend, tenzij BV Garden Passion zich hiermee schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord verklaard heeft. De algemene voorwaarden worden vermeld op elke offerte, factuur en overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn tevens terug te vinden op de website van BV Garden Passion. Door ondertekening van de offerte en/of overeenkomst verklaart de opdrachtgever zijn/haar akkoord met de algemene voorwaarden.

2.
Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien ze niet binnen 30 kalenderdagen worden aanvaard door de klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de klant en door BV Garden Passion. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

3.
De klant verbindt er zich toe voor de aanvang der werken aan BV Garden Passion een plan te overhandigen waarop alle noodzakelijke informatie zoals aanwezige nutsleidingen, putten, deksels en dergelijke duidelijk is aangegeven. Indien geen plan werd overhandigd, of onjuiste of onvolledige informatie werd verstrekt, kan BV Garden Passion de uitvoering van de werken opschorten. Garden Passion kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan regen-, zink- en septische putten, gas-, olie-, elektriciteits-, telefoon-, TV-, internet- en waterleidingen of aan funderingen, gevels, muren, gebouwen. Deze opsomming is geenszins limitatief.
De vereiste vergunningen dienen door de opdrachtgever te worden voorgelegd.

4.
Alle facturen van BV Garden Passion zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na ontvangst ervan.
Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 10% onverminderd eventuele schadevergoedingen en kosten.
Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro.


5.
Klachten in verband met uitvoering van de werken dienen binnen de 8 dagen aangetekend te worden meegedeeld. Latere klachten worden niet aanvaard. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn betalingsverplichtingen.

6.
De overeenkomst kan te allen tijde door BV Garden Passion eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet.

7.
Indien de opdrachtgever een opdracht annuleert, is hij gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 25% op het totaalbedrag van de getekende offerte/overeenkomst, onverminderd alle andere bijkomende schadevergoedingen wegens administratieve kosten, uitvoeringskosten en dergelijke.

8.
Elke annulering door de klant van een bestelling van materialen dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren. Ze is slechts rechtmatig mits de schriftelijke aanvaarding door BV Garden Passion. Bovenop een leveringskost van € 100, resulteert de annulering van een bestelling in de betaling van de bestelde materialen.

9.
De verkochte goederen blijven volledige eigendom van BV Garden Passion tot de volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en taksen, zelfs indien ze werden gewijzigd of geïncorporeerd. Bij niet-betaling heeft BV Garden Passion het recht de materialen terug te nemen op kosten van de opdrachtgever. Vanaf de overdracht van de goederen zijn evenwel alle risico’s ten laste van de koper.
De betaalde voorschotten blijven alleszins aan Garden Passion verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop.

10.
Iedere uitvoerings- en leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering, ook indien dit niet uitdrukkelijk vermeld is. De uitvoerings- en leveringstermijnen zijn niet bindend voor BV Garden Passion tenzij anders bedongen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het niet nakomen van de overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging is, geeft de opdrachtgever in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding.

11.
BV Garden Passion is niet aansprakelijk voor schade, gebreken of tekortkomingen ontstaan door extreme weersomstandigheden of overmacht zoals regen, hagel, droogte, vorst, overstroming, hoge grondwaterstanden, brandschade, enz…

12.
Onderhoudscontracten dienen steeds drie maanden voor het einde opgezegd te worden, zo niet worden ze stilzwijgend verlengd met een jaar. Bij niet-betaling van de vooraf afgesproken bedragen, behoudt BV Garden Passion zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling de onderhoudswerken stop te zetten, onverminderd eventuele schadevergoedingen en/of intresten.

13.
In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen of de Vrederechter van het kanton te Brasschaat bevoegd.
Garden Passion

Bosduinstraat 188 2990 Wuustwezel

Contact

+32 494 89 62 22

Email

gardenpassionmail